h

Beschouwing op programmabegroting 2019-2022

Foto: SP
SP Woerden, algemene beschouwing op de programmabegroting 2019-2022. In de 1e termijn van de begrotingsraad van 1 nov 2018. Door de fractievoorzitter van SP Woerden, Wilma de Mooij.

Klik hier voor de beeldopname of hier voor de geluidsopname. Of lees de tekst hieronder. 

Voorzitter,

Weet u dat veel inwoners niets liever willen dan dat alles blijft zoals het was?

Woerden heeft een college nodig, dat in staat is om te faciliteren dat de zo vertrouwde gemeente in het groen z’n gemoedelijke dorpse karakter behoudt en een veilig thuis is voor jong en oud terwijl mens en maatschappij zich weten aan te passen aan het veranderende tij van de tijd. 

En ik zei het al eerder in deze raad, en ik herhaal het graag, ik heb vertrouwen in dit college.

Maar, dat neemt niet weg dat ik ook zorg heb, met name over de financiële positie van Woerden naar de toekomst en wat nodig is om de beoogde haalbaarheid van de ambitieuze doelen waar te maken. Daarom ben ik blij wanneer het college in contact treedt met de Provincie om meer mogelijkheden te creëren voor een voorspoedige energietransitie in Woerden.
Mooi vind ik dat het college de inwoner centraal wil stellen, de gemeente meer de wijken in gaat, dat er eindelijk volop gebouwd gaat worden maar, villa’s en huizen van boven de 3 ton zijn er nu wel even genoeg in Woerden, en sluiten niet aan bij de vraag van inwoners.
Het is fijn dat oplossingen voor verkeersproblemen hoog op de agenda staan. Maar, de keuze om bomen die worden gekapt niet te vervangen vind ik onbegrijpelijk. Ook kan ik er niet achter staan dat de reserve van het Sociale Domein wordt overgeheveld naar de Algemene Reserve en zodoende ingezet kan worden voor andere doelstellingen terwijl de forse omslag die wordt beoogd in het Sociale Domein nog moet worden ingezet. En ik kan niet achter het idee staan van het faciliteren door de gemeente van een nieuwe huisartsenpraktijk die tegen de visie van de huisartsengroep in handelt, waar het gaat om veiligheid, kwaliteit en haalbaarheid.

Voorzitter, Weet u dat:

 • Generatie na generatie hier wil wonen en zich thuis wil voelen en geen enkele vertraging in woningbouw acceptabel is voor de op leeftijd rakende ouders en voor kinderen en kleinkinderen die op wachtlijsten staan.
 • Dat niet genegeerd kan worden dat inwoners willen dat er geen fijnstof in de lucht hangt en er geen ladingen vrachtwagens door de bebouwde kom denderen en dat er een oplossing moet komen voor de te hoge decibels geluidshinder van de A12 in plaats van dat de gemeente ontheffing daarvoor moet vragen om te kunnen bouwen.
 • Dat het te zot voor woorden is dat inwoners de was niet buiten kunnen laten drogen en dat ie dan vervuild wordt door fijnstof of andere troep in de lucht.
 • En, dat inwoners echt niet blij zijn met kosten die zij door keuzes van de gemeente moeten maken om klimaatdoelen te halen en dat er tot 2030 nog volop tijd is voor het realiseren van financiële ondersteuning en andere of grootschalige of coöperatieve duurzame centrale energievoorzieningen voor Woerden.

Voorzitter,
Weet u dat inwoners willen dat er naar hun geluisterd wordt en niet dat de gemeente slechts een enkele belangengroep als inwoners vertegenwoordigende formele of informele gesprekspartner heeft. Dat de Raad onvolledig geïnformeerd is als niet vanaf het prilste begin van de planvorming rekening gehouden wordt met andere groepen van inwoners.

Voorzitter,
Als het aan de SP ligt dan:

 • Heeft Woerden een woningenbestand dat bestaat uit 40% goedkope koopwoningen, 40% sociale huurwoningen en 20% duurdere koopwoningen;  
 • Wordt de wachttijd voor een woning verlaagd naar maximaal 1 jaar ;
 • Wordt de verduurzaming van huurwoningen kostenneutraal gerealiseerd, zodat de netto maandlasten niet omhoog gaan;
 • Worden woningeigenaren die wonen in zeer moeilijk te verduurzamen woningen en die niet over financiële middelen beschikken ondersteund met de benodigde financiële middelen;

Voorzitter,
Als het aan de SP ligt,

 • Treedt het college in het eerste kwartaal van 2019 in contact met Rijkswaterstaat om het initiatief te nemen voor een gesprek over het aanleggen van een geluidswal aan de noordzijde van de A12, welke bestaat uit zand met aan de ene zijde zonnepanelen en aan de andere kant een duurzaam groen bos met o.a. bestuivende planten;
 • Onderzoekt het college welke locaties in Woerden in aanmerking kunnen komen voor de ontwikkeling van (grootschalige) winning van aardwarmte ten behoeve van warmtevoorziening in de gemeente Woerden;
 • Treedt Woerden toe tot de Alliantie Nederland Rookvrij (een initiatief van de Hartstichting, KWF Kankerbestrijding en Longfonds) en spant zich samen met Volksgezondheid, Onderwijs en Sport in voor het bevorderen van een rookvrije leefstijl van de inwoners en een gezonde leefomgeving.

Voorzitter,
Als het aan de SP ligt dan:

 • Wordt de verkoop van snippergroen niet tegen gegaan als dat leidt tot een strook grond welke afwisselend in bezit is van gemeente of woningeigenaren.
 • Gaat het college WhatsApp Buurtpreventiegroepen faciliteren in die zin dat de borden vanuit de gemeente gratis beschikbaar worden gesteld aan de inwoners.
 • Wordt de Westelijke randweg aangelegd en worden veiligheidsproblemen vanwege het autoverkeer aangepakt. En, daarbij stellen wij wel de eis dat Provincie en Rijk hierin mede financieren zodat het niet volledig van de ten koste van de begroting van Woerden gaat. Want die auto’s die komen natuurlijk ergens vandaan.
 • Gaat het college onderzoek doen naar de noodzaak van een veilig laagdrempelig inloophuis voor (jonge) moeders met een hulpvraag (en mogelijk ook een inloophuis voor vaders) die een huiselijke ontmoetingsplek voor hen is, waar geen veroordeling is en waar voorlichting, begeleiding of ondersteuning kan worden gegeven aan ouder en kind en opvang opgestart of onderhouden. Zo kan eerder hulp worden geboden en kunnen vechtscheidingen of kindermishandeling door overbelasting van ouders worden voorkomen of laagdrempelig in goede banen geleid;

Voorzitter,
Als het aan de SP ligt dan:

 • Komt de Sociale Werkplaats in een vernieuwde vorm terug en neemt Woerden afscheid van de dominante positie van FermWerk waar het gaat om participatie. Dan komen er in de wijken laagdrempelige, veilige plaatsen voor adequate hulp, advies en ondersteuning van mensen in een kwetsbare positie, voor het vinden van een respectvolle en zinvolle invulling aan het leven, zodat zij, als dat haalbaar is, op hun eigen manier en in hun eigen tempo hun weg naar betaald werk kunnen vinden of terug vinden.
 • Komen ondernemers en zorgorganisaties in beeld die bewezen kennis en expertise hebben om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt of met een beperking te begeleiden en te helpen aan gelijkwaardige kansen en dat samen met ondernemers vorm en inhoud te geven.
 • En ten laatste voorzitter, dan knokken we samen met het Nationaal Zorgfonds voor terugkeer van een kleinschalig streekziekenhuis en vragen de fracties aan hun landelijke partijen om zich daar ook sterk voor te maken.  

  SP, Wilma de Mooij

 

U bent hier