h

De winningsagenda naar fossiele brandstoffen raakt acceptatiegrenzen van de burgers

6 mei 2017

De winningsagenda naar fossiele brandstoffen raakt acceptatiegrenzen van de burgers

Laat het groene hart niet barsten, stop de fossiele brandstofwinning, versnel de energietransitie.

Kabinet, Eerste en Tweede Kamer dragen tezamen verantwoordelijkheid in het waarborgen van veiligheid, welzijn en gezondheid van de burgers. De burger rekent erop dat de overheid handelt in het belang van Nederland met inbegrip van allen die daar wonen en werken. Het winnen van fossiele brandstof uit de ondergrond trekt een stevige wissel op het vertrouwen van burgers in de overheid.

Hoewel de gevolgen van fossiele brandstofwinning primair degenen raken die in de wingebieden wonen, raakt dit secundair op wereldniveau de onderhandelingen over het terugdraaien van de CO2 uitstoot. Woerden heeft de lat gelegd bij 2030. 

Nu de wereldwijde erkenning van drastische klimaatverandering een feit is, alsook dat de mens de korte termijn gevolgen ervan kan verminderen door nu de CO2 uitstoot erop aan te passen, wordt meer en meer duidelijk dát en hoe de tijd kan gaan dringen. Nederland ligt onder zeeniveau, Groningen zakt tot een halve meter. Het is een vraag of gevolgen op de langere termijn in voldoende mate in kaart en op het netvlies staan. De kennis omtrent aardbewegingen door brandstofwinning vordert gestaag, de vraag of men met de kennis van nu ook de keuze zou maken om in Groningen zo drastisch te winnen ligt voor. 

De overheid reageert op winningsproblemen met (ad-hoc) lapmiddelen en (onrust opleverende) schadeafhandelingen. De brandstof zou al zijn verkocht, de winst besteedt. De burger staat er in zijn hemd bij, soms letterlijk tussen de brokstukken maar zeker wetend op een bodem die gekenmerkt wordt door instabiliteit ten gevolge van wroeten in de bodem op 2000-3000 meter diepte.

Er heerst een spanningsveld waarin inwoners van getroffen gebied een overheid ervaren die in hoofdzaak lijkt te handelen als belanghebbende van zichzelf, terwijl diezelfde burger erop vertrouwt dat de overheid diens belangen hoog in het vaandel heeft en veilig weet te stellen.
Ook het vertrouwen in onafhankelijkheid van onderzoek en analyse m.b.t. gevolgen van de brandstofwinning is geraakt, doordat dit onvoldoende gewaarborgd zou zijn tot en met de toezichthouder aan toe.

De winningsagenda naar fossiele brandstoffen raakt de acceptatiegrenzen van de burgers van Nederland. Van Limburg tot Groningen naar Midden Nederland in het Groene Hart.
Burgers nemen kennis van nieuwsberichten over wingebieden waar ten gevolge van fossiele brandstofwinning aardbevingen en trillingen zijn ontstaan en nog zullen ontstaan in de toekomst. Terwijl de Groningers niets liever wensen dan voortgaan met te wonen in het vertrouwde gebied in de sociale cohesie waar men zich naar welbevinden thuis voelt, lijkt het antwoord van de overheid te liggen op het vergoeden van materiële schade terwijl de oorzaak, het winnen van de brandstof en derhalve het stoppen daarvan nog altijd geen reële optie zou zijn. Ook zouden de gevolgen van psychische en psychosociale onveiligheid op de gezondheid van burgers in getroffen gebied nog onvoldoende mate in kaart en in beeld zijn. Pas onlangs is onderzoek gestart naar het effect van bevingen op kinderen.

Winning uit het grote veld verlengde zich naar de ‘kleinere velden’ en ondanks dat de gaswinning in Groningen omlaag is geschroefd, is de verwachting dat aardbevingen er verder toenemen en sterker zijn. In Groningen is de bevings-verwachting naar boven bijgesteld, tot boven 4,0 op de schaal van Richter terwijl juist de trillingen op diepte van 2000-3000 meter diepte een extra sterk effect lijken te geven naar bodembewegingen.
Burgers willen dat de gaswinning wordt teruggedraaid, zelfs rigoureus gestopt omdat dat zou betekenen: minder bevingen. Maanden en jaren is er over gedebatteerd, in de tussentijd gaat de winning door en terwijl de huizen in Groningen rustig verder scheuren komt het op grote schaal winnen van olie- en gas uit de ‘kleinere velden’ in Nederland steeds meer in beeld.

In Het Groene Hart liggen een aantal kleine velden, waaronder het Papekopveld bij Woerden-Oudewater en Haastrecht in Krimpenerwaard. Er zijn diverse redenen die exploitatie van de velden in Het Groene Hart onacceptabel maken, een opsomming daarvan volgt hierna. Aansluitend volgt een alternatief voorstel om de olie- en gaswinning en het gebruik ervan een halt toe te roepen.

Het initiatief ‘Laat Het Groene Hart niet barsten’ is een initiatief voor het creëren van de hefboom die nodig is om vaart te maken met de energietransitie. In het belang van Nederland en diens burgers en inwoners. Vanuit het Groene Hart, voor heel Nederland! http://laathetgroenehartnietbarsten.nl/

Geen exploitatie van Papekop omdat:

Fysieke veiligheid.

 • Breuklijnen
  Door het Groene Hart loopt een breuklijn vanaf de kust. Er is onvoldoende tot geen informatie over de effecten van de brandstofwinning en de bodemdaling in Nederland op / vanwege een dergelijke breuklijn, voor de korte en langere termijn.
 • Onnatuurlijke bodemdaling
  De te verwachten daling in het gebied is onvergelijkbaar met de natuurlijke bodemdaling. De bodem met daarop de huizen in Molenvliet tot en met wijken in de stad zullen onmiskenbaar (zie Groningen) de gevolgen ondervinden van (ongelijkmatige) bodemdaling door olie- en gaswinning.
 • Foto: Provincie Utrecht / Kadernota ondergrond 25-2-14
  Waterwingebied, vervuiling
  Op het gebiedskaartje is Papekop al aangemerkt als gebied waar aanvullende eisen wenselijk zouden zijn. Het moge duidelijk zijn dat watervoorziening dermate belangrijk is dat iedere keuze om daarin risico’s te lopen onbegrijpelijk is.
 • Onbekende oorsprong vervuiling.
  Er is in dit gebied sprake van vervuiling van oppervlaktewater met chemische stoffen welke nu nog niet verklaart kan worden. De vraag rijst of de eerdere boringen onder Papekop daar debet aan zouden kunnen zijn.
 • Boven stadswijk, oude funderingen.
  Veel woningen in de stad zijn gebouwd op houten palen, welke door een kleilaag lopen. Bodemscheuring en schommelingen in het waterpeil hebben daar invloed op. Een nulmeting biedt geen garantie voor toekomstige schade aan de fundamenten. 
 • Toename zwaar vrachtverkeer.
  De winning van de brandstof brengt een forste toename van vrachtverkeer met zich mee die een druk geeft op een al fors belast wegennet en de luchtkwaliteit alsmede verkeersveiligheid niet ten goede komt.

Psychische veiligheid

 • Effect van langdurige stress door aardbevingen en trillingen van grond, huizen en gebouwen. De gevolgen die bevingen hebben op de woonomgeving raken de psychische draagkracht van de mensen. We weten dat mensen die langdurig onder stress staan diverse klachten ontwikkelen die kunnen leiden naar een vroegtijdige dood.
 • In Groningen wordt nu pas onderzoek gedaan naar de effecten van de aardbevingen op jonge kinderen. Ervaringen kunnen ook secundaire gevolgen hebben, de zorgen van de ouders dalen neer op de kinderen.

Financiële gevolgen

 • Vermilion Energy biedt geen garantie dat het in staat zal zijn om financiële schade te vergoeden. Dat is nu al te lezen in diens correspondentie.
 • De schadeposten die wegens onvermogen van Vermilion overgeheveld worden via de rijksoverheid naar de gemeente kunnen beter nu worden besteed aan de energietransitie die we hoe dan ook zullen moeten maken.
 • De schadeafhandeling zoals we die zien in Groningen aan inwoners die niet onder de schaderegeling zouden vallen wegens ligging net buiten een bevingscirkel of omdat het huis al oud was, is weinig hoopgevend.
 • Te verwachten waardedaling van huizen en bedrijfsgebouwen.
  Zodra de eerste scheuren en bevingen er zijn zal dit ook in het Groene Hart leiden tot waardedaling van de woningen en andere gebouwen. Daarmee jaagt de overheid de eigenaren van woningen en bedrijfspanden onnodig op kosten en inwoners onnodig in financiële problemen.
 • Toename medische kosten voor huishoudens. Langdurige stress leidt tot een extra druk op de gezondheidszorg en is voor minder draagkrachtigen extra nadelig indien dit het eigen risico raakt.
 • Toename kosten voor bedrijven. Ziekteverzuim neemt toe naarmate de druk toeneemt.

Alternatief voor verdere exploitatie in NL, versnelling energietransitie

Het Groene Hart kan de hefboom zijn voor de energietransitie in Nederland, dé proeftuin voor Nederland. Veel is mogelijk. Er kan flink verdiend worden aan de ontwikkeling en verkoop van schone goedkopere duurzame energie. 
Voor de SP telt dat dit een sociale energietransitie moet zijn, welke burgers niet onnodig op kosten jaagt. 

De mogelijkheid van aardwarmte wordt in dit kader genoemd. Echter ook aan het boren naar aardwarmte zijn risico’s verbonden, welke nog in onvoldoende mate in kaart zijn gebracht in Het Groene Hart. Aardwarmte kan een aanvullende energiebron zijn, maar niet als deze tot gelijkvormige situaties leidt zoals aardbevingen en verschuivingen en het verzakken van gebouwen.

Het Groene Hart is bij uitstek een voorbeeldgebied voor een schone en duurzame leefomgeving, een prachtige strook in Midden Nederland dat de CO2 voetprint weet te verzachten, het klimaat een goede dienst bewijst, bedrijvigheid stimuleert en de schatkist helpt te vullen met inkomsten uit schone energie in plaats van uit vervuilende fossiele stoffen.

Er is al veel gaande in het Groene Hart met de focus op 2030, zoals experimenten met gewassen en een agenda voor de schone stadswijk CO2 neutraal 2030. In dit kader past het niet om fossiele brandstoffen te winnen onder het kleine veld Papenkop onder de stad Woerden. Daarbij zou Nederland de koploper kunnen zijn in de energietransitie door nieuwe mogelijkheden (verder) te onderzoeken en wereldwijd uit te rollen vanuit de pilotervaringen in Het Groene Hart.
Nederland heeft alles in huis, kennis en kunde en ook de sterke en creatieve wil om overal een succes van te maken, volop kennis van techniek, chemie en ondernemerschap aan de beste Universiteiten en we hebben mainpoort Eindhoven en Delft. 

Nederland kan dit, door de knapste en ondernemendste koppen bijeen te steken en doordat de verantwoordelijke politiek, het nieuwe Kabinet er gezamenlijk voor kiest om er werk van te maken en de middelen er voor vrij te maken.

Vanuit Woerden doen we een voorschot op mogelijkheden, welke verre van uitputtend is, we denken bijvoorbeeld aan:

 • Verruiming van mogelijkheden voor het verkrijgen van startkapitaal voor bekende en nog (verder) te ontwikkelen alternatieve energie o.b.v. natuurkundige en chemische kennis voor de grote kennisinstituten samen met de ondernemers die dit als pilots uitrollen in het Groene hart en vervolgens verder. Onder bepaalde voorwaarden.
 • Z.s.m. zonnepanelen op alle daken en het isoleren van woningen door het bedenken en faciliteren van win-win constructies die ook voor de middeninkomens haalbaar / betaalbaar zijn. Eventueel via belasting teruggave regelingen.
 • Idem voor bedrijven, scholen en andere overheids- of publieke gebouwen.
 • Grootschalige projecten voor het ontwikkelen van horizon vriendelijke zonnepanelen in het veld en kleinere geluidloze en horizonvriendelijke windturbines. De SP wil geen windturbines nabij de bebouwde kom en niet naast woningen in het buitengebied. Uiteraard ook geen windmolens op Woerdens grondgebied maar op zee. 
 • Investeringsfonds.
 • Import van de benodigde olie- en gas
  Gaswinning Groningen stoppen door import, niet door winning in kleine velden. Zie scenario milieudefensie, stoppen met gas, het kán.
 • Enzovoorts.

Bronnen: 
Actie Hoogleraren: Maak Nederland Groener!
Universiteit Wageningen, Biobased economy en energietransitie
NAM Bodemdaling door gaswinning
Milieudefensie: informatieblad, Samen gas terug, het kán

 

Reactie toevoegen

(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.

Plain text

 • Geen HTML toegestaan.
 • E-mail- en internetadressen worden automatisch aanklikbaar.
 • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.

U bent hier