h

Zeggenschap voor inwoners in een sociale energietransitie

29 juni 2018

Zeggenschap voor inwoners in een sociale energietransitie

Foto: SP

Wilma de Mooij, raadslid SP Woerden wil dat de inwoners betrokken zijn bij de energietransitie, er geluisterd wordt, zorgen serieus worden genomen en er goede oplossingen komen voor de (financiële) druk die wordt ervaren zoals in het gasloos maken van de woningen in het Schilderskwartier.

Wilma de Mooij "Het moet niet zo gaan dat inwoners de energietransitie als een van bovenaf opgelegd keurslijf ervaren dat hen alleen maar geld kost en de roep om vertraging voedt. Vertragen is niet het belang van milieu en klimaat maar ook niet in het belang van Woerden. Want als we niet willen dat er onder Woerden naar gas wordt geboord ligt de eindstreep voor de energieambitie op 2030.
Er zullen in de tussentijd ongetwijfeld nog allerhande alternatieven worden ontwikkeld die goedkoper of duurder zijn, maar we kunnen het ons niet permitteren daarop te wachten. En het is ook niet nodig want ook de Provincie Utrecht heeft de energietransitie in zijn kadernota 2019 tot prioriteit gemaakt. Men heeft geconstateerd dat het tempo te laag is en een versnelling nodig is."
De Provincie wil primair op twee thema’s sturen die deels vanuit het Rijk worden agendeert:
- De organisatie van regionale energie strategieën (RES).
- gemeenten uitdagen om in een hoog tempo bestaande wijken gasloos te maken.

De SP fractie in Woerden heeft naar aanleiding hiervan op 28 juni de volgende vragen aan het college gesteld (schriftelijk):

 1. Wilt u in overleg treden met de Provincie ter bevordering van een voorspoedige regionale energietransitie met daarin gewaarborgd het belang van Woerden aangaande ambitie 2030 in verband met het tegengaan van gaswinning onder Papekop?
 2. Hoe gaat u er voor zorgen dat de inwoners meer zeggenschap krijgen in de energietransitie?
 3. De SP ziet graag dat de rekening van de energietransitie niet onevenredig bij huurders of woningeigenaren wordt neergelegd. Wilt u in dit kader onderstaande in overweging nemen en de Raad hierover informeren?
  • geen woonlastenverhoging voor huurwoningen, de kosten van de energietransitie niet laten doorberekenen in de kosten voor huur, water, gas en stroom.
  • Geen lastenverhoging voor koopwoningen door het centraal kopen van energiebesparende maatregelen door de gemeente en dit uit te rollen via (bijvoorbeeld) leaseovereenkomsten.
  • Geen lastenverhoging voor koopwoningen door uitbreiding van subsidieregelingen.
 4. Wilt u onderstaande in overweging nemen en de Raad hierover informeren?
  • Het oprichten van een (Provinciaal) energiebedrijf dat zich richt op het opwekken van duurzame energie, de uitrol van energiebesparende maatregelen en dat voldoet aan beginselen van energiedemocratie?
  • Het bevorderen van initiatieven van onderop zoals het oprichten van energiecoöperaties?

Reactie toevoegen

U bent hier